GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA RUDZIŃSCY SP.P.

SZANOWNI PACJENCI !

Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Lekarska Rudzińscy: Lekarz, Lekarz Dentysta Spółka
  Partnerska z siedzibą w Szczecinie, ul. Śląska 5/2, którą reprezentuje dr
  n. med. Rafał Rudziński,
 •  Pani/Pana dane osobowe
  przetwarzane będą w celu
  udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
  rozliczania, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.,
 • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: osoby upoważnione przez pacjenta, podmioty przetwarzające dane w
  imieniu administratora tj. podmioty świadczące usługi
  informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze – księgowość, firma ochroniarska
  Gustaw-Gemini, technik stomatologiczny,
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do
  realizacji cel
  ów przetwarzania tj. zgodnie
  z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  – 5
  lat zdjęcia, 20 lat dokumentacja medyczna,
 • posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od
  administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  lub ograniczenia przetwarzania.
 • istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania
  danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że
  Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane
  niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności
  leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  , a
  brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od
  udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 • administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych
  odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
 • administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
  podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.